Medlemsskap

Medlemskapet i VDF/NDF

0-30 år: 150 kroner
Fra 31 år og oppover: 300 kroner

Innmelding skal skje på denne siden (NDF’s side)

Medlemsfordeler kan du lese her (NDF’s side)

Utifra VDF’s loven om medlemsskap, rettigheter, plikter og medlemskontingent:

Ǥ 3
MEDLEMSSKAP
Som A-medlem kan opptas alle som har interesse for Vestfold Døveforening. Bare A-medlemmer har stemmerett på årsmøter og medlemsmøter. Stemmeretten på årsmøtet betinges av at medlems-kontingenten er betalt pr. 31.12 siste år.
Kun A-medlemmer får Vestfold Nytt og kan eventuelt få økonomisk støtte.
Medlemsskap fra 50 år og oppover dvs. som trofast medlem betaler ikke medlemskontingent og har gratis entre til både jubileum og fest. Foreningen betaler forbundskontingent.
Bare A-medlemmer kan velges inn i foreningens hovedstyre.
Som B-medlem som er medlem i andre døveforeninger, kan opptas alle med interesse for Vestfold Døveforening, men de har ikke stemmerett.
Støttemedlemmer som kun støtter Vestfold Døveforening, får Vestfold Nytt.
Inn- og utmeldinger skjer skriftlig til hovedstyret.

§ 4
MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER
Medlem av Vestfold Døveforening blir en ved å sende skriftlig innmelding til foreningen og ved å betale medlemskontingenten. Som medlem plikter en å følge foreningens lover og bestemmelser og de vedtak, som hovedstyret fatter.
Hovedstyret kan for kortere eller lengre tid utelukke medlemmer fra foreningen, hvis de opptrer i strid med foreningens lov og bestemmelser. Før de utelukkes, skal de være gitt en skriftlig advarsel av styret. Utelukkede medlemmer kan anke avgjørelsen til årsmøtet, som tar dette opp som første sak på dagsorden. Det utelukkede medlem har rett til å være tilstede på årsmøtet, når anken behandles.
Medlemmer, som ikke betaler kontingent til fastsatt frist, får en skriftlig purring. Skjer innbetaling heller ikke da, strykes vedkommende som medlem av Vestfold Døveforening og mister retten til å delta på det påfølgende årsmøte. Dersom disse ønsker medlemsskap igjen, må de først ordne opp sin tidligere ubetalte kontingent, med et tilleggsgebyr for gjeninnmelding.

§ 5
MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet og innbetales til fastsatt tid. B-medlemmer betaler kontingent, minus forbundskontingent. Medlemmer som har det vanskelig økonomisk, kan etter søknad til hovedstyret fritas for betaling av kontingenten for 1 år av gangen.
Hovedstyret skal ta ekstra hensyn til eldre døve medlemmer som ikke betaler sin kontingent i tide.»