Vedtekter

Vedtekter (nåværende og tidligere) i PDF-format:

201820162015201420132012201020082006200319921987197319591956

VEDTEKTER FOR VESTFOLD TEGNSPRÅKFORENING
Revidert etter årsmøtet 7. april 2018

§ 1
NAVN

Vestfold Tegnspråkforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke. Foreningen er tilsluttet Norges Døveforbund (NDF) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

§ 2
FORMÅL

Vestfold Tegnspråkforening skal ivareta medlemmenes sosiale og kulturelle interesser. Foreningen representerer de primært tegnspråkbrukernes interesser overfor myndighetene og samfunnet for øvrig i foreningens distrikt og skal arbeide politisk for samfunnsmessig likestilling.
For å ivareta og fremme medlemmenes interesser på en god måte, kan Vestfold Tegnspråkforening opprette eller oppta grupper som en del av sitt tilbud til medlemmene.

§ 3
MEDLEMSSKAP

Som A-medlem kan opptas alle som har interesse for Vestfold Tegnspråkforening. Bare A-medlemmer har stemmerett på årsmøter og medlemsmøter. Stemmeretten på årsmøtet betinges av at medlems-kontingenten er betalt pr. 31.12 siste år.
Kun A-medlemmer kan eventuelt få økonomisk støtte.
Medlemsskap fra 50 år og oppover dvs. som trofast medlem betaler ikke medlemskontingent og har gratis entre til både jubileum og fest. Foreningen betaler forbundskontingent.
Bare A-medlemmer kan velges inn i foreningens hovedstyre.
Som B-medlem som er medlem i andre døveforeninger, kan opptas alle med interesse for Vestfold Tegnspråkforening, men de har ikke stemmerett.

§ 4
MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER

Som medlem plikter en å følge foreningens vedtekter og bestemmelser og de vedtak, som hovedstyret fatter.
Hovedstyret kan for kortere eller lengre tid utelukke medlemmer fra foreningen, hvis de opptrer i strid med foreningens vedtekter og bestemmelser. Før de utelukkes, skal de være gitt en skriftlig advarsel av styret. Utelukkede medlemmer kan anke avgjørelsen til årsmøtet, som tar dette opp som første sak på dagsorden. Det utelukkede medlem har rett til å være tilstede på årsmøtet, når anken behandles.
Medlemmer, som ikke betaler kontingent til fastsatt frist, får en skriftlig purring fra Norges Døveforbund. Skjer innbetaling heller ikke da, strykes vedkommende som medlem av Vestfold Tegnspråkforening og mister retten til å delta på det påfølgende årsmøte. Dersom disse ønsker medlemsskap igjen, må de først ordne opp sin tidligere ubetalte kontingent.

§ 5
MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingenten fastsettes av Norges Døveforbunds landsmøte.

§ 6
ÅRSMØTE

Årsmøtet er Vestfold Tegnspråkforenings høyeste myndighet og holdes hvert år i mars måned.
Hovedstyret innkaller til årsmøte med minst 10 ukers varsel, samtidig som dagsordenen gjøres kjent ved oppslag i foreningens lokaler, i rundskriv, Døves Tidsskrift og på tekst-TV.
Dagsorden for årsmøtet sendes sammen med beretninger og revidert regnskap til A- og B-medlemmer senest 2 uker før årsmøtet.
Innkomne saker og vedtekt forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1. februar.
Årsmøtet er vedtaksdyktig, når innkallingen har skjedd på foreskrevet måte, uansett frammøte

Dagsorden for årsmøtet:
1. Åpning ved foreningens leder.
2. Valg av møteleder.
3. Valg på 2 referenter.
4. Valg på 2 desisorer.
5. Valg på tellekorps på 3 medlemmer.
6. Godkjenning av dagsorden.
7. Årsberetning for foreningen.
8. Regnskap for foreningen.
9. Innkomne saker
10. Vedtektsendringer
11. Budsjettsforslag for foreningen.
12. Valg som ledes av valgkomiteen.

Hovedstyret A-F:
A. Foreningens leder for 1 år.
B. 5 styremedlemmer for 2 år (to på valg i partall-år, tre på valg i oddetall-år)
C. 3 varamedlemmer for 1 år.
D. Revisor og bilagsrevisor for 1 år.
E. Vedtektkomite på 3 medlemmer for 1 år.
F. Valgkomite på 3 medlemmer og 1 varamedlem for 1 år.

§ 7
ÅRSMØTETS AVSTEMNINGER

A. Innkomne saker avgjøres med alminnelig flertall (flest av stemmeberettigete medlemmene). Det kan foretas åpen avstemning, ved håndopprekning – men hvis et medlem krever det, skal det gjennomføres skriftlig avstemning i saken.
B. Vedtektforslag må oppnås med minst 2/3 av stemmeberettigete medlemmene for å være vedtatt.
C. Alle personvalg skal skje skriftlig, når det er flere enn et forslag. Det foretas bundet omvalg mellom kandidater, som ikke oppnår det nødvendige antall stemmer. Ved stemmelikhet etter bundet omvalg, foretas loddtrekning.
Ansatte i Vestfold Tegnspråkforening kan ikke velges inn i hovedstyret eller som leder av foreningens tilsluttede grupper.

§ 8
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når hovedstyret finner behov for det, eller minst 10 A-medlemmer skriftlig krever det. Innkallingen skal skje med minst 4 ukers varsel. På ekstraordinært årsmøte kan det bare behandles de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 9
MEDLEMSMØTE

Hovedstyret innkaller til medlemsmøter, når det er behov for det, eller når minst 10 A-medlemmer krever det – med minst 2 ukers varsel.
Medlemsmøter behandler saker, som hovedstyret ikke kan avgjøre alene, og som det ikke naturlig krever årsmøtevedtak for å gjøre.

§ 10
HOVEDSTYRE

Vestfold Tegnspråkforening ledes av et hovedstyre på 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Varamedlemmer innkalles til styremøter ved forfall fra styremedlemmer.
Hovedstyret konstituerer seg innen 14 dager etter årsmøtet med valg av nestleder, sekretær, kasserer og kulturleder. Styret kan også oppnevne de utvalg de finner nødvendig.
Hovedstyret er vedtaksdyktig, når minst 4 styremedlemmer / varamedlemmer er tilstede. Blant dem skal det alltid være lederen eller nestlederen. Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme.

§ 11
HOVEDSTYRETS OPPGAVER

Hovedstyret skal lede foreningen og stå ansvarlig overfor årsmøtet. Hovedstyret skal påse at foreningens vedtekter blir fulgt, og at vedtak fra årsmøtet blir gjennomført.
Hovedstyret skal videre fungere som det pådrivende og skapende organ for hvordan Vestfold Tegnspråkforening hele tiden best kan tjene sine medlemmer.
Hovedstyret foretar ansettelser etter behov. Ansatte eller personer med engasjement i VDF kan fungere som sekretær for hovedstyret, uten stemmerett.
Hovedstyret har det overordnede ansvar for foreningens regnskap. Regnskapet avsluttes pr. 31. desember hvert år.
Hovedstyret har ansvaret for at foreningens årsberetning, regnskap og budsjettsforslag blir lagt fram på årsmøtet.

§ 12
ARBEIDSUTVALG

Arbeidsutvalget består av foreningslederen, nestlederen og sekretæren. Kassereren tas med etter behov.
Foreningslederen innkaller til arbeidsutvalgsmøtene, og alle tre medlemmene av arbeidsutvalget må være tilstede for at møtene kan finne sted.
Arbeidsutvalget fører protokoll over sine møter, og denne sendes straks etter hvert møte til hovedstyremedlemmene. Hovedstyremedlemmene plikter innen fastsatt frist å gjøre innsigelser til sekretæren, dersom de er uenig i arbeidsutvalgets vedtak. Hvis noen av styremedlemmene er uenig i vedtakene, kan de ikke gjennomføres, men må tas opp på det påfølgende hovedstyremøte.

§ 13
FORENINGSLEDER

Foreningslederen har det høyeste tillitsvervet i foreningen og har overordnet ansvar for at foreningen ledes i samsvar med gjeldende vedtekter og vedtatte regler.
Det er en naturlig oppgave for foreningslederen å representere Vestfold Tegnspråkforening i ulike fora.

§ 14
GRUPPER/UTVALG/KOMITÈER

Gruppene/utvalgene/komitéene skal fungere etter § 2.
Alle gruppene/utvalgene/komitéene skal ha levert årsberetning og regnskap for dem som har det til hovedstyret før 1. februar, og valg av personer i gruppe/utvalg/komité innen 28. februar. En representant fra hovedstyret skal observere under valgprosessen. Valg av personer i grupper/utvalg/komitéer gjøres på egne møter/årsmøter innen fristen til å sende en skriftlig melding til hovedstyret. Hvis det oppstår problemer med valg i grupper/utvalg/komitéene, tas det med i årsmøtet og hovedstyret gir videre beskjed til valgkomiteen.

§ 15
VALGKOMITE

Foreningens valgkomite består av 3 medlemmer og 1 varamedlem, valgt på årsmøtet.
Valgkomiteen konstituerer seg selv innen 14 dager etter årsmøtet ved å velge leder.
Valgkomiteen leder valget under årsmøtet. Det er mulig for et medlem å komme med forslag på andre personer enn de valgkomiteen foreslår på årsmøtet.
Ved valg av kandidater, som ikke er tilstede under årsmøtet, skal valgkomiteen legge frem skriftlig fullmakt fra dem med gyldig angitt dato og underskrift.

§ 16
VEDTEKTSENDRING

Endringer eller tillegg til vedtekter kan bare vedtas på ordinært årsmøte og må være hovedstyret i hende 1. februar. Vedtektsendringer må skje i henhold til § 7.B.

§ 17
OPPLØSNING AV FORENINGEN

Oppløsning av Vestfold Tegnspråkforening kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 7/8 flertall av stemmeberettigete medlemmene. Dessuten må vedtaket gjentas på ekstraordinært årsmøte 4 uker senere med 7/8 flertall av stemmeberettigete medlemmene.
Hvis foreningen blir vedtatt oppløst, skal alle Vestfold Tegnspråkforenings verdier overføres til Norges Døveforbund. Norges Døveforbund skal oppbevare verdiene på den økonomisk beste og tryggeste måten i 10 år. Blir det i dette tidsrom stiftet en ny tegnspråkforening i Vestfold, og denne blir opptatt som A-medlemsforening av Norges Døveforbund, skal alle verdiene overføres til den nye forening.
Hvis det i løpet av 10 års perioden ikke blir startet noen ny tegnspråkforening i Vestfold, disponerer Norges Døveforbund verdiene fritt – men fortrinnsvis til det beste for tegnspråkbrukere i den oppløste forenings distrikt. I nevnte 10 års periode skal tilsynet med foreningens verdier føres av et utvalg på 3 medlemmer, hvorav 2 er oppnevnt av den oppløste foreningen og 1 fra Norges Døveforbund. Ved oppløsning av foreningen har det sist sittende styre ansvaret for at alle foreningens protokoller, dokumenter og papirer blir overlatt til Norges Døveforbund for betryggende oppbevaring.