Vedtekter

Vedtekter (nåværende og tidligere) i PDF-format:

2020201820162015201420132012201020082006200319921987197319591956

VEDTEKTER FOR VESTFOLD TEGNSPRÅKFORENING
Revidert etter årsmøtet 17. juni 2020

§ 1
NAVN

Vestfold Tegnspråkforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold. Foreningen er tilsluttet Norges Døveforbund (NDF).
I 2018 vedtok årsmøtet å endre foreningens navn fra Vestfold Døveforening til Vestfold Tegnspråkforening

§ 2
FORMÅL

Vestfold Tegnspråkforening er en partipolitisk- og livssynsnøytral interesseorganisasjon som arbeider for å oppnå full likestilling og deltakelse for døve og hørselshemmede i Vestfold. Vestfold Tegnspråkforening er også en språkpolitisk organisasjon som arbeider for å styrke norsk tegnspråks status på alle samfunnsområder i Vestfold.
For å ivareta og fremme medlemmenes interesser på en god måte, kan Vestfold Tegnspråkforening opprette eller oppta grupper som en del av sitt tilbud til medlemmene.

§ 3
MEDLEMSKAP

Alle med interesse for Vestfold Tegnspråkforening kan bli medlem. Medlemskap administreres av Norges Døveforbund som fastsetter medlemskontingent.
Medlemmer som har vært medlem i Vestfold Tegnspråkforening sammenhengende i 50 år får medlemskontingent tilbakebetalt av VTSF, og deltar gratis på jubileum og fest i regi av VTSF. For å ha stemmerett på VTSFs årsmøte må medlemskontingent være betalt 31.12 året før.

For støttemedlemskap i VTSF betales en årskontingent på kr. 200. Støttemedlemmer kan delta på alle lokale aktiviteter, medlemsmøte og årsmøte med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Støttemedlemmer kan heller ikke velges inn i styret i VTSF eller delta på NDFs landsmøte med stemmerett.

§ 4
MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER

Som medlem plikter en å følge foreningens vedtekter og bestemmelser og de vedtak, som styret fatter.
Styret kan for kortere eller lengre tid utelukke medlemmer fra foreningen, hvis de opptrer i strid med foreningens vedtekter og bestemmelser.  Før de utelukkes, skal de være gitt en skriftlig advarsel av styret.  Utelukkede medlemmer kan anke avgjørelsen til årsmøtet, som tar dette opp som første sak på dagsorden.  Det utelukkede medlem har rett til å være til stede på årsmøtet, når anken behandles.
Medlemmer, som ikke betaler kontingent til fastsatt frist, får en skriftlig purring fra Norges Døveforbund.  Skjer innbetaling heller ikke da, strykes vedkommende som medlem av Vestfold Tegnspråkforening og mister retten til å delta på det påfølgende årsmøte.  Dersom disse ønsker medlemskap igjen, må de først ordne opp sin tidligere ubetalte kontingent.

§ 5
MEDLEMSKAP

Medlemskontingenten fastsettes av Norges Døveforbunds landsmøte.
Kontingent for støttemedlemskap fastsettes av Vestfold Tegnspråkforenings årsmøte gjennom innkommende forslag.

§ 6
ÅRSMØTE

Årsmøtet er Vestfold Tegnspråkforenings høyeste myndighet og holdes hvert år i mars måned.
Styret innkaller til årsmøte med minst 10 ukers varsel, samtidig som dagsordenen gjøres kjent ved oppslag i foreningens lokaler, foreningens sosiale medier og døveforbundet.no. Medlemmer som ønsker å få tilsendt innkallingen med brevpost må gi beskjed til styret.
Dagsorden for årsmøtet sendes sammen med beretninger og revidert regnskap til medlemmer og støttemedlemmer senest 2 uker før årsmøtet.
Innkomne saker og vedtekt forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1. februar.
Forslag som mottas etter fristenes utløp, blir ikke behandlet. Unntak gjelder
vedtektskomiteen som skal levere sitt forslag til styret senest 15. februar.
Årsmøtet er vedtaksdyktig, når innkallingen har skjedd på foreskrevet måte, uansett frammøte

Dagsorden for årsmøtet:
1. Åpning ved foreningens leder.
2. Valg av møteleder.
3. Valg på 2 referenter.
4. Valg på 2 desisorer.
5. Valg på tellekorps på 3 medlemmer.
6. Godkjenning av dagsorden.
7. Årsberetning for foreningen.
8. Regnskap for foreningen.
9. Innkomne saker
10. Vedtektsendringer
11. Budsjettsforslag for foreningen.
12. Valg som ledes av valgkomiteen.

Styret A-F:
A. Foreningens leder for 1 år.
B. 5 styremedlemmer for 2 år (to på valg i partall-år, tre på valg i oddetall-år)
C. 3 varamedlemmer for 1 år.
D. Revisor og bilagsrevisor for 1 år.
E. Vedtektkomite på 3 medlemmer for 1 år.
F. Valgkomite på 3 medlemmer og 1 varamedlem for 1 år.

§ 7
ÅRSMØTETS AVSTEMNINGER

A. Innkomne saker avgjøres med alminnelig flertall (flest av stemmeberettigete medlemmene). Det kan foretas åpen avstemning, ved håndsopprekning – men hvis et medlem krever det, skal det gjennomføres skriftlig avstemning i saken.
B. Vedtektforslag må oppnås med minst 2/3 av stemmeberettigete medlemmene for å være vedtatt.
C. Alle personvalg skal skje skriftlig, når det er flere enn et forslag. Det foretas bundet omvalg mellom kandidater, som ikke oppnår det nødvendige antall stemmer. Ved stemmelikhet etter bundet omvalg, foretas loddtrekning.
Ansatte i Vestfold Tegnspråkforening kan ikke velges inn i styret eller som leder av foreningens tilsluttede grupper.

§ 8
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner behov for det, eller minst 10 medlemmer skriftlig krever det. Innkallingen skal skje med minst 4 ukers varsel. På ekstraordinært årsmøte kan det bare behandles de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 9
MEDLEMSMØTE

Styret innkaller til medlemsmøter, når det er behov for det, eller når minst 10 medlemmer krever det – med minst 2 ukers varsel.
Medlemsmøter behandler saker, som styret ikke kan avgjøre alene, og som det ikke naturlig krever årsmøtevedtak for å gjøre.

§ 10
STYRET

Vestfold Tegnspråkforening ledes av et styret på 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Varamedlemmer innkalles til styremøter ved forfall fra styremedlemmer.
Styret konstituerer seg innen 14 dager etter årsmøtet med valg av nestleder, sekretær, kasserer og kulturleder. Styret kan også oppnevne de utvalg de finner nødvendig.
Styret er vedtaksdyktig, når minst 4 styremedlemmer / varamedlemmer er til stede. Blant dem skal det alltid være lederen eller nestlederen. Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§ 11
STYRETS OPPGAVER

Styret skal lede foreningen og stå ansvarlig overfor årsmøtet.  Styret skal påse at foreningens vedtekter blir fulgt, og at vedtak fra årsmøtet blir gjennomført.
Styret skal videre fungere som det pådrivende og skapende organ for hvordan Vestfold Tegnspråkforening hele tiden best kan tjene sine medlemmer.
Styret foretar ansettelser etter behov. Ansatte eller personer med engasjement i VDF kan fungere som sekretær for styret, uten stemmerett.
Styret har det overordnede ansvar for foreningens regnskap.  Regnskapet avsluttes pr. 31. desember hvert år.
Styret har ansvaret for at foreningens årsberetning, regnskap og budsjettsforslag blir lagt fram på årsmøtet.

§ 12
ARBEIDSUTVALG

Arbeidsutvalget består av foreningslederen, nestlederen og sekretæren. Kassereren tas med etter behov.
Foreningslederen innkaller til arbeidsutvalgsmøtene, og alle tre medlemmene av arbeidsutvalget må være til stede for at møtene kan finne sted.
Arbeidsutvalget fører protokoll over sine møter, og denne sendes straks etter hvert møte til styremedlemmene.  Styremedlemmene plikter innen fastsatt frist å gjøre innsigelser til sekretæren, dersom de er uenig i arbeidsutvalgets vedtak. Hvis noen av styremedlemmene er uenig i vedtakene, kan de ikke gjennomføres, men må tas opp på det påfølgende styremøte.

§ 13
FORENINGSLEDER

Foreningslederen har det høyeste tillitsvervet i foreningen og har overordnet ansvar for at foreningen ledes i samsvar med gjeldende vedtekter og vedtatte regler.
Det er en naturlig oppgave for foreningslederen å representere Vestfold Tegnspråkforening i ulike fora.

§ 14
GRUPPER/UTVALG/KOMITÈER

Gruppene/utvalgene/komitéene skal fungere etter § 2.
Alle gruppene/utvalgene/komitéene skal ha levert årsberetning og regnskap for dem som har det til styret før 1. februar, og valg av personer i gruppe/utvalg/komité innen 28. februar. En representant fra styret skal observere under valgprosessen. Valg av personer i grupper/utvalg/komitéer gjøres på egne møter/årsmøter innen fristen til å sende en skriftlig melding til styret. Hvis det oppstår problemer med valg i grupper/utvalg/komitéene, tas det med i årsmøtet og styret gir videre beskjed til valgkomiteen.

§ 15
VALGKOMITE

Foreningens valgkomite består av 3 medlemmer og 1 varamedlem, valgt på årsmøtet.
Valgkomiteen konstituerer seg selv innen 14 dager etter årsmøtet ved å velge leder.
Valgkomiteen leder valget under årsmøtet.  Det er mulig for et medlem å komme med forslag på andre personer enn de valgkomiteen foreslår på årsmøtet.
Ved valg av kandidater, som ikke er til stede under årsmøtet, skal valgkomiteen legge frem skriftlig fullmakt fra dem med gyldig angitt dato og underskrift.

§ 16
VEDTEKTSENDRING

Endringer eller tillegg til vedtekter kan bare vedtas på ordinært årsmøte og må være styret i hende 1. februar. Vedtektsendringer må skje i henhold til § 7.B.

§ 17
OPPLØSNING AV FORENINGEN

Oppløsning av Vestfold Tegnspråkforening kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 7/8 flertall av stemmeberettigete medlemmene. Dessuten må vedtaket gjentas på ekstraordinært årsmøte 4 uker senere med 7/8 flertall av stemmeberettigete medlemmene.
Hvis foreningen blir vedtatt oppløst, skal alle Vestfold Tegnspråkforenings verdier overføres til Norges Døveforbund.  Norges Døveforbund skal oppbevare verdiene på den økonomisk beste og tryggeste måten i 10 år.  Blir det i dette tidsrom stiftet en ny døveforening i Vestfold, og denne blir opptatt som Medlemsforening av Norges Døveforbund, skal alle verdiene overføres til den nye forening.
Hvis det i løpet av 10 års perioden ikke blir startet noen ny døveforening i Vestfold, disponerer Norges Døveforbund verdiene fritt – men fortrinnsvis til det beste for tegnspråkbrukere i den oppløste forenings distrikt.  I nevnte 10 års periode skal tilsynet med foreningens verdier føres av et utvalg på 3 medlemmer, hvorav 2 er oppnevnt av den oppløste foreningen og 1 fra Norges Døveforbund.  Ved oppløsning av foreningen har det sist sittende styret ansvaret for at alle foreningens protokoller, dokumenter og papirer blir overlatt til Norges Døveforbund for betryggende oppbevaring.